กำหนดการจัดกิจกรรมของบริษัท

ZTE (Thailand) Co.,Ltd
สถานที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
วันที่ 25 ส.ค.49
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ Sand & Sea Resort จ.จันทบุรี
วันที่ 18-19 ก.ย.49
โรงพยาบาล พญาไท
สถานที่ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท จ.ระยอง
วันที่ 23-24 ก.ย.49

บริการจัดกิจกรรม
วอล์คแรลลี่ - Walk Rally - Team Building - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ตามงบประมาณขององค์กร แต่คงรักษาซึ่งคุณภาพของกิจกรรม ในรูปแบบภายในและนอกสถานที่
พัฒนาทีมงาน สมานสามัคคี สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาองค์กร

ปัจจุบันการทำงานในธุรกิจต่างๆ ได้มีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นพนักงานต้องเรียนรู้งานที่ตนรับผิดชอบโดยตรง และที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการทำงาน เพราะงานทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือส่วนงานอื่นไม่มากก็น้อย การทำงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องทำงานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และการงานทุกอย่างมีความสำคัญต่อกันและกัน ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือฝ่ายหนึ่งต่อฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจแล้ว บรรยากาศในการทำงานขององค์กรจะดีขึ้น พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องทำงาน และทุกคนให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และความขัดแย้ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็จะลดลง ส่งผลให้การทำงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานอย่างชัดเจน แต่การจะสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและของคนอื่น เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ตระหนักดีว่าหากงานที่เรารับผิดชอบไม่แล้วเสร็จงานที่เป็นเป้าหมายรวมจะมีผลกระทบอย่างไร ต้องใช้วิธีฝึกฝนให้มีโอกาสทำงานร่วมกันจริงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมจึงจะได้ผล และวิธีการดังกล่าวนิยมใช้กันคือกิจกรรม "Walk Rally" เพื่อแก้ไขและละลายพฤติกรรม ตลอดจนเป็นการสร้างทีมให้แข็งแกร่งในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ
- ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี
- ให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี
- ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
- ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานอันจะกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น
- ให้พนักงานมีความสนิทสนมใกล้ชิดและรู้ใจ ตลอดจนศึกษากันมากขึ้น
- ให้องค์กรได้มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร

INDOOR กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย
- สมาชิกทุกคนสร้างคุ้นเคยระหว่างกัน และลดช่องว่างระหว่างกัน ทำให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

INDOOR กิจกรรมการระดมสมองในการทำงาน
- เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม

INDOOR กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขปัญหาต่างๆ คือความคิดของสมาชิกทุกคน ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และเมื่อสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม ความสำเร็จก็จะปรากฏให้เห็นด้วยความภูมิใจในผลงาน

INDOOR กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงาน
- ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานปรารถนา เพราะเป็นการป้องกันความผิดพลาดและการขัดแย้งกันที่ต้นเหตุ อุปสรรคต่างๆ ของการสื่อสารต้องกำจัดให้หมดไป และต้องแน่ใจว่าสมาชิกเข้าใจตรงตามความหมายที่ต้องการจะบอกเท่านั้น

INDOOR กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม
- สมาชิกทุกคนสามารถฝึกวิสัยทัศน์ในการทำงาน และความร่วมมือในการทำงาน

OUTDOOR กิจกรรมพัฒนาความสามัคคี
- สมาชิกภายในทีมได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งได้รู้สึกถึงความยากลำบากรวมกัน และเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในทีม รวมถึงรับฟังคำสั่งจากผู้นำทีม

OUTDOOR ความสำเร็จของทีมอยู่ที่ความพร้อมเพรียง
- การทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนต้องมีความพร้อมเพรียงในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ

OUTDOOR กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

OUTDOOR กิจกรรมการวางแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การทำงานเป็นทีมหากมีการวางแผนที่ดี โดยมองถึงความเสี่ยงที่ต้องพบ วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและผลลัพธ์ที่อาจได้รับหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมองความสามารถของผู้ร่วมทีมในการแจกจ่ายงาน

เว็บในเครือบริษัท
www.thaiwalkrally.com

Walk Rally 1
Walk Rally 2
Walk Rally 3
Walk Rally 5
Walk Rally 6
Walk Rally 7

บริษัท ทริปเปอร์ แอนด์ ทีม จำกัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร( รัชดา 19 ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-6907268 ,02-6907468 หรือ 084-7353030 , 084-7353434 โทรสาร 02-6907469
Email : support@thaiwalkrally.com
     
www. thaiwalkrally.com
ทั่วโลก โดย google
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 //// 12 3 4 5 67 8 9 10 //// //// 1 2  3  4  5  6 7 8 9  10