กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทีมงาน

ลักษณะของกิจกรรมจะแบ่งเป็นกิจกรรมในร่ม (INDOOR) และกิจกรรม WALK RALLY (OUTDOOR) ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเสนอแนวคิดที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำงานภายในองค์กร

การดำเนินกิจกรรม

1. สร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก ด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม และจัดตั้งรหัสพร้อมทั้งสัญลักษณ์ประจำทีม
3. แข่งขันกิจกรรมในร่มเพื่อเก็บสะสมคะแนน
4. รับแผนที่ WALK RALLY โดยทีมงานได้กำหนดจุด RC. ให้สมาชิกตรวจสอบเส้นทางการเดินไปยังฐานของกิจกรรมต่าง ๆ
5. กำหนดฐานกิจกรรมไว้ตามจุดเป้าหมายต่างๆ ในแผนที่ เพื่อให้กลุ่มสมาชิกร่วมกิจกรรม และเก็บคะแนนของแต่ละฐานกิจกรรม
6. ตัดสินทีมชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัล

การประเมินผล
1. ประเมินผลของกิจกรรมจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทีมงานของแต่ละทีม
2. ประเมินผลของกิจกรรมจากแบบทดสอบประเมินผลของทีมงาน

ตัวอย่างของกิจกรรม

<<< หากท่านต้องการกิจกรรมแบบบู๊ ลุยๆๆ มันๆๆ เลอะๆๆ
หรือแบบบุ๋น ใช้ความคิด ระดมสมอง รบกวนช่วยแจ้งทีมงานด้วยนะครับ>>>

INDOOR กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย
- สมาชิกทุกคนสร้างคุ้นเคยระหว่างกัน และลดช่องว่างระหว่างกัน ทำให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

INDOOR กิจกรรมการระดมสมองในการทำงาน
- เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม

INDOOR กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขปัญหาต่างๆ คือความคิดของสมาชิกทุกคน ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และเมื่อสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม ความสำเร็จก็จะปรากฏให้เห็นด้วยความภูมิใจในผลงาน

INDOOR กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงาน
- ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานปรารถนา เพราะเป็นการป้องกันความผิดพลาดและการขัดแย้งกันที่ต้นเหตุ อุปสรรคต่างๆ ของการสื่อสารต้องกำจัดให้หมดไป และต้องแน่ใจว่าสมาชิกเข้าใจตรงตามความหมายที่ต้องการจะบอกเท่านั้น

INDOOR กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม
- สมาชิกทุกคนสามารถฝึกวิสัยทัศน์ในการทำงาน และความร่วมมือในการทำงาน

OUTDOOR กิจกรรมพัฒนาความสามัคคี
- สมาชิกภายในทีมได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งได้รู้สึกถึงความยากลำบากรวมกัน และเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในทีม รวมถึงรับฟังคำสั่งจากผู้นำทีม

OUTDOOR ความสำเร็จของทีมอยู่ที่ความพร้อมเพรียง
- การทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนต้องมีความพร้อมเพรียงในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ

OUTDOOR กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

OUTDOOR กิจกรรมการวางแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การทำงานเป็นทีมหากมีการวางแผนที่ดี โดยมองถึงความเสี่ยงที่ต้องพบ วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและผลลัพธ์ที่อาจได้รับหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมองความสามารถของผู้ร่วมทีมในการแจกจ่ายงาน

หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกกว่า 50 กิจกรรม ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรท่าน

มา......ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกันเถอะ
บริษัท ทริปเปอร์ แอนด์ ทีม จำกัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร( รัชดา 19 ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-6907268 ,02-6907468 หรือ 084-7353030 , 084-7353434 โทรสาร 02-6907469
Email : support@thaiwalkrally.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 //// 12 3 4 5 67 8 910 //// 1 2  3  4  5  6 7 8 9  10 
 
เว็บในเครือบริษัท
www.thaiwalkrally.com

Walk Rally 1
Walk Rally 2
Walk Rally 3
Walk Rally 5
Walk Rally 6
Walk Rally 7
 
     
www. thaiwalkrally.com
ทั่วโลก โดย google