Current Project

PARK ORIGIN THONGLOR

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ
งาน Facade อาคาร : 90%
งานสถาปัตยกรรม : 66.67%
งานส่งมอบห้องพักแก่เจ้าของโครงการ : 18.27%
(216 ห้อง จาก 1182 ห้อง)