Search
Close this search box.

Current Project

THE ISSARA SATHORN

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ
งานสถาปัตยกรรม : 98.89%
งานระบบประกอบอาคาร : 92.54%
งานภูมิสถาปัตยกรรม : 99.12%

QC Pass Sale 123 ห้อง : 45%
ส่งมอบงานส่วนกลางงานสถาปัตยกรรม : 71%
งานส่งมอบส่วนกลางงานระบบประกอบอาคาร : 54%