Current Project

THE PANORA PATTAYA

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ
งานสถาปัตยกรรม : ชั้น 38
งานตกแต่งภายใน : ชั้น 22
งานถนนภายในโครงการ : 74%
งานระบประกอบอาคาร : 84%