Search
Close this search box.

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

A BUILD MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

WHO WE ARE

A Build Management ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำทางด้านการบริหารโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง
และการควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) รวมถึงการให้คำปรึกษาออกแบบทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม
เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลา และคุณภาพ

OUR HISTORY

A BUILD MANAGEMENT

ICON PLANNING

HISTORY

A BUILD MANAGEMENT

2003 – Established the company

2016 – Established an affiliated company 
‘’ ICON PLANNING ‘’

SERVICES

PROJECT MANAGEMENT
CONSTRUCTION MANAGEMENT
CONSTRUCTION SUPERVISION
QUANTITY SURVEYOR
COST ESTIMATE
BIM SERVICES

PROJECT REFERENCES

CONDOMINIUM

HOTEL

OFFICE