Search
Close this search box.

Activities

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ในการทำงานของทีมงานและบุคลากรของบริษัท ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้คัดสรร ทีมงานที่มีประสบการณ์ ซื่อสัตย์ และจริงใจ ในการเข้าดูแลโครงการของลูกค้า รวมทั้งได้มีการจัดให้ มีการประชุมสรุปผลการทำงาน รวมถึงการระดมสมองในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง ในทุกโครงการที่บริษัทดูแล โดยทีมบริหารของบริษัทได้เข้ามาดูแลด้วยตนเองทุกโครงการ อีกทั้งได้ จัดให้ผู้จัดการโครงการประชุมสรุปความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์ และวิศวกรประจำโครงการ ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวิศวกรอาวุโสคอยให้คำแนะนำ แก้ปัญหา และวิเคราะห์แผนงาน เพื่อให้ โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด
บริษัทมีนโยบายในการจัดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาทักษะและ ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยจัดผ่าน บริษัท อินโนเวทีฟ โนว์ฮาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

กิจกรรมของบริษัท