Search
Close this search box.

Services

Construction Management

1. Pre - Construction Period

– บริหารและวางแผนงานก่อสร้าง
– ประสานงานทางด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการประมูลงาน
– จัดประมูลงานและคัดเลือกผู้รับเหมาทุกระบบ

2. Construction Period

– บริหารและควบคุมโครงการ
– วางแผนงานก่อสร้างโครงการ
– ควบคุมคุณภาพ
– แก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันปัญหาในการทำงาน
– ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
– ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการ
– บริหารจัดการงานก่อสร้าง
– ควบคุมการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา
– จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

3. Post Construction Period

– บริหารจัดการสัญญาของผู้รับเหมาในการขอขยายเวลา
– วิเคราะห์ให้เจรจาในกรณี งานเพิ่มลด
– ตรวจสอบการทำงานของโครงการและช่วยส่งมอบลูกค้า
– ตรวจสอบงานที่ยังไม่เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

Quantity Surveyor

1. Pre - Construction Period

– ประมาณการและวางแผนต้นทุน
– ประสานงานและเข้าร่วมการประชุม
– จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคา (Cost Study)
– ดำเนินการในขั้นตอนประกวดราคาและการทำสัญญา
– ให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร
– กำหนดแนวทางการคิดราคาและปริมาณงาน
– ถอดแบบคำนวณปริมาณงาน วัสดุ และประมาณราคากลาง

2. Construction Period

– บริหาร ควบคุมต้นทุนและรายงานทางการเงิน
– บริหารสัญญา
– ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
– ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการ
– ควบคุมการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา
– ประเมินความคืบหน้าของงานและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับจำนวนเงินค่างวด
– วัดปริมาณและประเมินค่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน
– จัดทำข้อมูลบัญชีขั้นสุดท้าย (Final Account)

3. Post Construction Period

– ปิดสัญญาบัญชีขั้นสุดท้าย (Final Account)
– ตรวจสอบงานเพิ่มลด