Search
Close this search box.

Current Project

NUE CORE KHU KHOT STATION

งานโครงสร้าง : 18.35%
งานสถาปัตยกรรม : 7.31%
งานระบบประกอบอาคาร : 3.28%
งานภูมิสถาปัตยกรรม : 5.05%