Search
Close this search box.

Current Project

NUE CORE KHU KHOT STATION

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ
งานสถาปัตยกรรม : 81.26%
งานระบบประกอบอาคาร : 82.53%
งานภูมิสถาปัตยกรรม : 97.86%