Search
Close this search box.

Current Project

NUE CROSS KHU KHOT STATION LIFESTYLE MALL

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ
งานสถาปัตยยกรรม : 99.23%
งานระบบประกอบอาคาร : 99.96%
งานภูมิสถาปัตยกรรม : 99.82%