Search
Close this search box.

Current Project

PLUM CONDO CHAENGWATTANA – DONMUEANG

งานโครงสร้าง : 98.14%
งานสถาปัตยกรรม : 58.30%
งานภายนอกอาคาร : 64.99%
งานภูมิสถาปัตยกรรม :12.19%
งานระบบไฟฟ้า : 31.41%
งานระบบประปา : 44.01%
งานระบบปรับอากาศ : 25.17%