THE CREST PARK RESIDENCE

(Scope Pre Construction and Quantity Surveyor)

โครงการ เดอะ เครสท์ ปาร์ค เรสซิเดนเซส
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อาคารสูง 36 ชั้น 420 ยูนิต